Ogłoszenie upadłości nie wstrzymuje naliczania alimentów!

W dobie zagrożenia epidemiologicznego coraz częściej słyszymy hasło „upadłość”. Sąd może wydać postanowienie ogłaszające upadłość zarówno względem spółki, jak i osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, po spełnieniu przewidzianych w ustawie przesłanek. W sporej liczbie przypadków upadli mają długi wobec wielu podmiotów, w tym także nieuregulowane zobowiązania względem osób najbliższej rodziny, także obowiązku alimentacyjnego.


Alimenty to świadczenia pieniężne przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania członków rodziny, a ich cechą charakterystyczną jest cykliczność zobowiązania.

Pojawia się pytanie o płatność alimentów po ogłoszeniu upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości dłużnik nie może zaciągnąć żadnych dalszych zobowiązań, a jeśli zawrze tego typu umowy w świetle prawa nie będą one ważne. Niektóre umowy zawarte uprzednio przez dłużnika będą nadal obowiązywać. Nowe zobowiązania będzie mógł zaciągać syndyk, oczywiście jeśli odpowiednio uzasadni to stanem faktycznym sprawy. W tej sytuacji ich spłata będzie następowała w inny sposób niż za wyżej omówioną procedurą.

Ustawodawca jasno wskazuje na art.343 ust.2 ustawy Prawo Upadłościowe, że:„Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości.

Po poinformowaniu syndyka o istnieniu wyroku, czy umowy alimentacyjnej oraz przedstawieniu potwierdzającego dokumentu, należności powinny wpływać na konto, czy do rąk własnych uprawionego. Różnice między kwotą należna, a uiszczoną można dochodzić na zasadach ogólnych dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego.