Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, psycholog ze specjalizacją                         w zakresie terapii traumy. 

Pracuje z osobami, które:

  • doświadczyły zdarzeń traumatycznych w życiu, do których należą zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne, osadzone w krótkim czasie trwania, związane z bezpośrednim lub pośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, 

  • uzyskały informację o śmierci lub groźnym wypadku osoby bliskiej,

  • doświadczyły traumy relacyjnej, do której można zaliczyć przemoc w rodzinie, maltretowanie fizyczne, molestowanie seksualne, odrzucenie, zaniedbanie. 


Posiada doświadczenie w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, pracuje z dorosłymi osobami będącymi w sytuacjach kryzysowych, z osobami małoletnimi, ich rodzicami oraz opiekunami prawnymi w sprawach między innymi z zakresu władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi w sprawach rozwodowych.

Współtwórca olsztyńskiego Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynie, wdrażająca działania nowatorskie w tym zakresie w latach 2007-2013.

W okresie 2008-2013 pełniła funkcję członka zespołu opiniotwórczo-doradczego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, monitorującego Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zespołu interdyscyplinarnego, powołanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz zespołu doradczo-opiniującego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wspiera osoby profesjonalnie zajmujące się pomaganiem poprzez realizację szkoleń, wykładów, doskonalenia zawodowego służb, instytucji, organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i osobami stosującymi zachowania przemocowe, tworzenia i pracy Zespołów Interdyscyplinarnych, procedur skutecznego współdziałania, procedury „Niebieskie Karty”.